SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Nebankovní hypotéky / SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 1. Klient tímto výslovně uděluje společnosti FAHD s.r.o., IČ 016 17 150, se sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha 1 (dále jen „Společnost“), souhlas se zpracováním jeho osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, za účelem identifikace Klienta, zprostředkování příležitosti uzavřít s poskytovatelem spotřebitelského úvěru smlouvu o spotřebitelském úvěru, za účelem vedení evidence klientů Společnosti jakož i pro marketingové a obchodní účely Společnosti, tj. zejména nabídka a poskytování dalších služeb ze strany Společnosti, zasílání informací o Společností nabízených službách či šíření obchodních sdělení Společnosti, jakož i za účelem plnění povinností Společnosti uložených právními předpisy a dále za účelem ochrany práv a právem chráněných zájmů Společnosti. Společnost je na základě této Smlouvy oprávněna zpracovávat osobní údaje poskytnuté Klientem v rozsahu nutném k dosažení výše specifikovaného účelu.
  1. Klient souhlasí, aby Společnost pořídila kopie jeho dokladů totožnosti a aby je uchovávala po dobu zpracovávání osobních údajů Klienta.
  1. Klient si je vědom, že není povinen poskytnout Společnosti své osobní údaje ani souhlas s jejich zpracováním, a proto, poskytuje-li je, prohlašuje, že tak činí zcela dobrovolně. Udělený souhlas se vztahuje na osobní údaje Klienta uvedené ve smlouvě o zprostředkování spotřebitelského úvěru a veškerých dalších souvisejících dokumentech, jakož i na ty údaje, které Klient Společnosti sdělí při telefonické, elektronické, poštovní či osobní komunikaci. Klient uděluje souhlas na dobu 5 let ode dne uzavření smluvního závazku se Společností, popř. na dobu 1 roku pro případ, že k uzavření smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru se Společností nedojde. Klient dále prohlašuje, že byl informován o svém právu souhlas odvolat, jakož i o následku jeho odvolání, kterým může být omezení nebo vyloučení poskytnutí některých služeb ze strany Společnosti.
  1. Klient se zavazuje neprodleně informovat Společnost o jakékoli změně v údajích, které doposud Společnosti sdělil. Pokud takto Klient neučiní, je odpovědný za všechny případné škody, které z tohoto důvodu vzniknou. V tomto směru Klient výslovně prohlašuje, že pokud nesdělí Společnosti aktuální (změněné) informace o své osobě, je Společnost oprávněna dovolávat se uvedených údajů, aniž by Klient mohl namítat, že se jedná o údaje nesprávné.
  1. Osobní údaje Klienta bude Společnost zpracovávat manuálně i automaticky zejména prostřednictvím svých zaměstnanců a dále zpracovatelů pověřených Společností, jakož i prostřednictvím třetích subjektů, které budou Společností pro zpracování osobních údajů pověřeny, a to na základě smluv uzavřených v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
  1. Klient uděluje Společnosti souhlas uchovávat osobní údaje o Klientovi jak v elektronické, tak v listinné podobě.
  1. Zjistí-li Klient, že zpracování jeho osobních údajů je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, má právo požadovat od Společnosti nebo jí pověřeného zpracovatele vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu.